Η  δυνατότητα
Όπως  έχει  τονιστεί  και  άλλες  φορές,  στον  Ελληνικό  Κοινοτισμό  κυρίαρχος  ανθρωπολογικός  τύπος  είναι  το  "Πρόσωπο". Γίνεται  προσπάθεια  να  ξεπεραστεί  το  δίπολο  κολεκτιβισμού-ατομικισμού  και  να  συγκροτηθεί  μια  κοινωνία  προσωποκεντρική, μια  πολιτική  κοινότητα  στην οποία  ο  άνθρωπος  θα είναι  ελεύθερος, επειδή  θα  βιώνει  τη  χαρά  της ελευθερίας  μέσα  στη  σχέση με τον άλλο. Η  χαρά  δεν πηγάζει  από  την πολιτική  ιδιωτεία, κάτι που αποτελεί  τη  μεγάλη