ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΤΙΣΜΟΥ


Χρήστου  Γιανναρά  (ορθός  λόγος  και κοινωνική  πρακτική)

[…] ὁ θεσμὸς τῶν κοινοτήτων, ἡ δυνατότητα αὐτοδιοίκησης καὶ ὀργάνωσης τῆς παραγωγῆς μὲ τὴ συμμετοχὴ ὅλων τῶν ἐνηλίκων μελῶν τῆς κοινωνικῆς ὁμάδας στὴ λήψη τῶν ἀποφάσεων καὶ μὲ λογοδοσία τῶν ἐκλεγμένων ἐκτελεστῶν καὶ διαχειριστῶν τῆς λαϊκῆς ἐντολῆς στὴν ὁλομέλεια τῆς κοινότητας, εἶναι ὁ ζητούμενος στόχος τῶν θεσμικῶν ἐπιδιώξεων (καὶ ταυτόχρονα μέτρο ἢ κριτήριο) μιᾶς πολιτικῆς ποὺ θέλει νὰ ὑπηρετήσει τὴν ἀποφατικὴ (ὅπως ἐδῶ ὀνομάζουμε) ἐκδοχὴ τῆς ἐλευθερίας.

[…] Ἡ ἐπανάσταση εἶναι ἡ ἔσχατη δυνατότητα δημιουργικῶν ἀναμορφώσεων τοῦ κοινωνικοῦ βίου, δυνατότητα «ἔκρηξης» τῆς συλλογικῆς φαντασίας καὶ δημιουργικότητας, ὅταν ἔχουν ἐξαντληθεῖ ὅλες οἱ μεθοδεύσεις τῶν διεκδικήσεων καὶ κάθε προγραμματισμὸς τῶν ἀπαιτήσεων. Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι τουλάχιστον ἀντιφατικὸ νὰ δεσμεύουμε καὶ τὴν ἐπαναστατικὴ δυναμικὴ σὲ ὀρθολογικὸ ἔλεγχο καὶ προκαθορισμένες μορφὲς ἐξέγερσης, νὰ θέλουμε νὰ ὑποτάξουμε τὴ δημιουργικὴ ἀπροσδιοριστία τῆς ἐπαναστατικῆς ἔκρηξης σὲ μιὰν a priori μεθοδολογία καὶ πρακτική.

[…] Στὴν προοπτικὴ τοῦ ἀποφατικοῦ αἰτήματος, ὁ ρόλος μιᾶς κεντρικῆς ἐξουσίας ποὺ ἀναπόφευκτα (μέσα στὰ γνωστὰ ὣς σήμερα σχήματα κοινωνικο-πολιτικῶν ἑνοτήτων) συντονίζει τὶς ἐπιδιώξεις τῶν αὐτοδιοικούμενων κοινοτήτων ˗ τὴν κοινὴ ἀνάγκη προστασίας ἀπὸ ἐξωτερικὲς ἐπιβουλές, τὶς ἀπαιτήσεις ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ καλύψει ἡ παραγωγικὴ δυναμικὴ κάθε κοινότητας, τὴν ἀνάγκη ἐλέγχου συλλογικῶν οἰκονομικῶν δραστηριοτήτων, παροχῆς γενικῶν ὑπηρεσιῶν (συγκοινωνίες, ἐνέργεια, πιστωτικὸ σύστημα κ.τ.ὅ.), παρεμβατισμοῦ σὲ διαδικασίες συλλογικῶν διαπραγματεύσεων, κλπ. ˗ ὁ ρόλος λοιπὸν αὐτῆς τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας εἶναι λειτουργικὸς καὶ ὑπηρετικὸς τῆς αὐτονομίας τῶν κοινοτήτων, ὄχι τυπικὸς καὶ μὲ αὐτοτελὴ σκοπιμότητα. Ἡ λειτουργικότητα τῆς κεντρικῆς ἐξουσίας κρίνεται ὄχι καταρχὴν ἀπὸ τὴν ἀποτελεσματικότητά της καθεαυτὴν (μιὰ τυπικὴ ἀποτελεσματικότητα), ἀλλὰ καταρχὴν ἀπὸ τὴ συμβολή της στὴν ἐξασφάλιση καὶ διευκόλυνση τῆς πληρέστερης δυνατῆς αὐτοδιοίκησης καὶ αὐτοδιαχείρισης τῶν κοινοτήτων. Ἑπομένως, εἶναι μέσα στὸν ρόλο τῆς κεντρικῆς διοίκησης νὰ μὴν παραβιάζει, ἀλλὰ πραγματικὰ νὰ συντονίζει, νὰ ἐξασφαλίζει καὶ νὰ ὑπηρετεῖ τὴν ἐκφρασμένη θέληση τῶν τοπικῶν κοινοτήτων.......

πηγή: adrahti.blogspot.gr

2 σχόλια:

  1. καλὸ εἶναι νὰ σεβόμαστε καὶ τὶς πηγές, ὅταν μάλιστα ὀμνύουμε σὲ προσωποκεντρικὰ προτάγματα...

    http://adrahti.blogspot.gr/2013/08/blog-post_26.html

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Και βέβαια. Μάλλον από κεκτημένη ταχύτητα δεν αναγράφηκε....Ευχαριστώ για την επισήμανση..

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια