ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΑΔΩΝ-ΘΕΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΝΆΔΕς ΘΕΟΊ

Α. Περί ταυτότητας των θεών

Οι Ενάδες είναι οι θεοί, οι οποίοι συνιστούν ουσιαστικά το ΕΝ μιας και είναι ριζωμένες μέσα του.

Βασικός κανόνας της Προόδου είναι ότι κάθε επόμενη τάξη είναι πολυπληθέστερη της προηγουμένης και κάθε μέλος της επόμενης αυτής τάξης είναι ασθενέστερο από τα μέλη της προηγούμενης.

Συνεπώς, αν το ΕΝ ήταν ένα και από αυτό προέκυπτε ένα πλήθος ( όσο μικρό και να είναι, αρκεί να είναι πλήθος ) τότε το πλήθος αυτό θα προέκυπτε με εξασθένιση και συνεπώς το αμέσως μετά το ΕΝ ( που είναι οι Ενάδες ) δεν θα προέκυπτε λόγω αφθονίας δύναμης κάτι που δεν αρμόζει στο ΕΝ.

Αρα λοιπόν, το ΕΝ ουσιαστικά είναι ΠΟΛΛΑ, και αυτά τα ΠΟΛΛΑ είναι οι Ενάδες που είναι οι θεοί. Είναι λοιπόν σαφές ότι ο Πολυθεϊσμός υπάρχει εξ υπαρχής, δεν γεννιέται. 


Αν δεχόμασταν ότι από κάτι που είναι ΕΝ προέκυπταν ΠΟΛΛΑ, τότε δεν θα υπήρχε ουσιαστικά διαφορά από άλλες παραδόσεις (π.χ. μονοθειστικές ) που θεωρούν ότι προκύπτει Ενας θεός.

Ο Πολυθεισμός δεν είναι δηλαδή θέμα Πολυτεκνοποίησης! Και αυτό θα φανεί ξεκάθαρα, όταν δούμε πως ουσιαστικά ιδρύεται το Σύμπαν.

------------
Διότι όμως αν πολλαπλασιάζεται το Αγαθό, η Πρόοδος των Πάντων θα οφείλεται στην εξασθένιση και στη χαλάρωση και όχι στην αφθονία της αγαθότητας.
Πρόκλος - Πλατωνική Θεολογία B 50.20-22

Το πιο πρώτο όμως πλήθος και συμφυόμενο με το Ένα έχει την μορφή του Ενός (Ενοειδής ), είναι απόρρητο, υπερούσιο και εντελώς όμοιο με την αιτία του...εδραίωσε γύρω από τον εαυτό του το θείο πλήθος και το συνένωσε με την δική του απλότητα. Το Ένα λοιπόν δίνει υπόσταση στις Ενάδες των Όντων πριν από τα Όντα.Πρόκλος - Πλατωνική Θεολογία Γ 12.22

Γιατί τα πάντα ανεβαίνοντας καταλήγουν στις Ενάδες, αφού από εκεί λαμβάνουν τα πάντα την είσοδο τους στην Υπαρξη.
Πρόκλος - Σχόλια στον Ευκλείδη 142.5

Αλλά, όπως φαίνεται, το έν δεν είναι έν (=δηλαδή είναι πολλά ) ούτε υπάρχει (= δηλαδή δεν έχει εκδηλωθεί, η εκδηλωμένη κατάσταση του είναι οι Ενάδες ), εάν πρέπει να πιστέψουμε σε έναν τέτοιο ισχυρισμό

- Πλάτων – Παρμενίδης 141e


___________________________


Β. Ιδιότητες των Θεών

Παρατίθενται ενδεικτικά αποσπάσματα τα οποία περιγράφουν τις ιδιότητες των θεών. Η δομή των θεών θα εξεταστεί αναλυτικά ανά τάξη ( νοητή, νοητή-νοερή, νοερή κλπ )


Οι Θεοί είναι αμετάβλητοιαυτάρκειςάφθαρτοιαπλοίυπεράνω κάθε πλήθους, ανώτεροι από κάθε διαίρεση και μερισμό ή σχέση προς τα κατώτερα. Βρίσκονται σε απροσπέλαστες περιοχές, απλωμένοι πάνω από τα πάντα και αιώνια "επιβαίνουν" σε όλα τα όντα.
Πρόκλος - Πλατωνική Θεολογία Α 91.22-97.5


Καθώς ανεβαίνουμε από τα σώματα οι θεοί μας παρουσιάστηκαν σαν Ενάδες, Ενάδες υπερούσιες, οι οποίες γεννούν τις ουσίεςτελειοποιούνρυθμίζουν και εξαρτούν από τον εαυτό τους όλες τις πρωταρχικές ουσίες.
Πρόκλος - Πλατωνική Θεολογία Α 114.8 

Το Τριαδικόν άνωθεν πρόεισι μέχρι των εσχάτων
(Δηλαδή όλη η εκδήλωση έχει τριαδική δομή, από τους θεούς, μέχρι και την έσχατη ύλη) 
Πρόκλος - Σχόλια στον Παρμενίδη - 1091.2-3 

Καθάπερ γαρ φασί και οι Πυθαγόρειοι το παν και τα πάντα τοις τρισίν ώρισται. Τελευτά γαρ και μέσον και αρχή τον αριθμόν έχει του παντός, ταύτα δε τον της τριάδος.
Αριστοτέλης- Περί Ουρανού Α 1,268α10-13

Έτσι και κάθε θεός έχει λάβει ουσία ( ουσιώται ) ή μάλλον είναι υπερούσιος ( υπερουσιώται ), από το γεγονός ότι είναι θεός, ενώ δεν υπάρχει κάτι στο οποίο αυτός να συμμετέχει, επειδή οι θεοί είναι οι ΠΡΕΒΥΤΑΤΟΙ.(Δηλαδή, πριν από τους θεούς δεν υπάρχει τίποτα, οι θεοί είναι οι αρχαιότεροι και οι πιο σεβαστοί )
Πρόκλος - Σχόλια στον Τίμαιο B 364.19 

Κάθε θεός είναι αυτοτελής Ενάδα, και κάθε αυτοτελής Ενάδα είναι θεός.
(Δηλαδή η έννοια Ενάδα και θεός ταυτίζονται. Χρησιμοποιούμε την λέξη Ενάδα, όταν θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι ότι αναφερόμαστε στους πρωταρχικούς θεούς)
Πρόκλος - Στοιχεία Θεολογίας 114

Κάθε θεός είναι υπερούσιος, υπεράνω ζωής και υπεράνω του νού.
(Όπως θα δούμε, η τριάδα της εκδήλωσης είναι ΟΥΣΙΑ-ΖΩΗ-ΝΟΥΣ, άρα οι θεοί επειδή προϋπάρχουν είναι υπεράνω και των τριών )
Πρόκλος - Στοιχεία Θεολογίας 115 

Ολόκληρο το πλήθος των θεϊκών Ενάδων είναι πεπερασμένο ως προς τον αριθμό.
(Δηλαδή οι θεοί δεν είναι άπειροι σε αριθμό)
Πρόκλος - Στοιχεία Θεολογίας 149 

Παν το θείον είναι πρωταρχικά και στον μέγιστο βαθμό απλούν, και γι'αυτό απολύτως αυτάρκες.
(Δηλαδή οι θεοί δεν έχουν μέρη, άρα είναι αυτάρκεις. Γιατί αν αποτελούντο από μέρη θα εξαρτιόνταν  από αυτά τα οποία τους αποτελούν)
Πρόκλος - Στοιχεία Θεολογίας 127 

Όλος ο αριθμός των θεών είναι ενιαίος
(Δηλαδή όλοι οι θεοί είναι "κολλημένοι" μεταξύ τους, παρότι κάθε ένας διακρίνεται απόλυτα σαν ατομικότητα, έχει "συνταχθεί" τρόπον τινά με τους άλλους, άρα δεν μπορεί να χωριστεί από αυτούς)
Πρόκλος - Στοιχεία Θεολογίας 113 

Κάθε ένας από τους θεούς είναι το παν αλλά καθένας με τον δικό του τρόπο, άλλος με τρόπο δημιουργικό, άλλος με συνεκτικό κλπ
(Δηλαδή, κάθε θεός συμβάλλει στην δημιουργία του σύμπαντος, παρέχοντας κάποια ιδιότητα)
Πρόκλος - Σχόλια στον Τίμαιο Β 308-314

Κάθε ένα από τα θεία ονομάζεται από την ιδιότητα του, ακόμα και αν περιέχει τα πάντα.Κάθε θεϊκή ουσία αποτελεί το υπόστρωμα των Ενάδων των θεών, και κάθε ένα που επιδέχεται συμμετοχή ενοποιεί την ουσία, είτε νοητά, είτε νοερά είτε ψυχικά, είτε σωματικά, και κάθε ένας από τους θεούς δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ένα που επιδέχεται συμμετοχή.
(Δηλαδή, η ουσία αποτελεί υπόστρωμα των θεών ,εκεί δηλαδή που "πατά" ο θεός στο οντικό επίπεδο)
Πρόκλος - Σχόλια στον Παρμενίδη 1069.3

Όλα τα όντα είναι απότοκα των θεών και όλα παράγονται από αυτούς άμεσα και εδράζονται σε αυτούς. Γιατί δεν πραγματοποιείται μόνο η συνεχής πρόοδος των πραγμάτων και τα επόμενα δεν λαμβάνουν υπόσταση πάντα μόνο από τα αμέσως προηγούμενα αίτια τους, αλλά κατά κάποιον τρόπο τα πάντα γεννιούνται κατευθείαν από τους θεούς, ακόμα και αν λέγονται ότι είναι μακριά από τους θεούς, ακόμα και αν μιλήσεις για την ίδια την ύλη. Γιατί το θείο δεν λείπει από τίποτα, αλλά παρευρίσκεται εξίσου στα πάντα.
(Πέραν των άλλων, εδώ αναφέρεται ότι κάθε πράγμα λαμβάνει υπόσταση από τα αμέσως προηγούμενο, αλλά και από την ανώτατη αρχή που είναι οι θεοί. Δηλαδή, κάθε επίπεδο "επηρεάζει" το επόμενο του επίπεδο μόνο. Μόνο οι θεοί έχουν την δύναμη να επηρεάζουν όλα τα επίπεδα που είναι κάτω από αυτούς)
Πρόκλος - Σχόλια στον Τίμαιο Β 209.14


πηγή: empedotimos.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια