ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΔΑΜΑΣΚΙΟΣ - ΚΑΘΑΡΣΗ, Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΙΟ
"Όποιος θέλει να καθαρθεί και να ενωθεί με το καθαρό

πρώτον πρέπει να αποβάλλει ηδονές καi λύπες, 

δεύτερον, το φαγητό να είναι απλό και σύμφωνα με τους νόμους της δικαιοσύνης και σωφροσύνης, δηλαδή αναίμακτο και ακηλίδωτο και με την θεία εντολή και πατρώα παράδοση (Διότι η ασεβής και αδικούσα τα ζώα και παχύνουσα το πνεύμα, κάνει το σώμα δύσχρηστο προς την ψυχή και ακατάλληλο να έλθει σε επαφή με τον θεό


τρίτον, πρέπει να καταστείλει την άσκοπη κίνηση της άλογης όρεξης (ό,τι θα προκαλούσε επιθυμία και οργή σε κάποιον που έχει αποστασιοποιηθεί από κάθε εξωτερικό πράγμα). Αλλά αν ποτέ κινηθεί είτε στον ύπνο είτε στο ξύπνιο, πρέπει να κατασταλεί από την λογική τάχιστα. 

τέταρτον, πρέπει να αποστασιοποιηθεί από την αίσθηση και την φαντασία, εκτός από όσο είναι αναγκαίο να κάνει χρήση τους. 

πέμπτον, ο άνθρωπος που θέλει να απαλλαγεί από το πλήθος της γένεσης πρέπει να χωρισθεί από κάθε πολυσχιδή δόξα. 

έκτον, να φύγει από κάθε πολυπλοκότητα της διάνοιας και να αναζητεί άλλες αποδείξεις και διαιρέσεις, ώστε να προετοιμαστεί για την αμέριστη νόηση" 

___________

"῞Οτι χρὴ τὸν καθαιρόμενον καὶ τῷ καθαρῷ σπουδάζοντα ὁμοιοῦσθαι 

πρῶτον μὲν ἡδονὰς καὶ λύπας ἀποσκευάζεσθαι κατὰ δύναμιν· 

δεύτερον δὲ τροφὴν ἀπέριττον τρέφεσθαι τρυφῆς ἔξω οὖσαν, ἔτι δὲ καὶ ὅση δικαία καὶ σώφρων (αὕτη δέ ἐστιν ἡἀναίμακτος καὶ ἀκηλίδωτος) ὅση τε ὁσία καὶ πατριάζουσα (ἡ γὰρ ἀσεβὴς καὶ ἀδικοῦσα τὰ ζῷα καὶ παχύνουσα τὸ πνεῦμα δύσχρηστον τῇ ψυχῇ τὸ σῶμα παρέχεται καὶ ἀνεπιτήδειον πρὸς θεοῦ συναφήν

τρίτον τὴν πλημμελῆ κίνησιν ἀποκόπτειν τῆς ὀρεκτικῆς ἀλογίας (τίνος γὰρ ἂν ἐπιθυμήσειεν
ἢ ἐπὶ τίνι ἂν ὀργισθείη ὁ τῶν ἔξω πάντων ἀφιστάμενος;), εἰ δέ ποτε κινηθείη τι τοιοῦτον ὕπαρ ἢ ὄναρ, ταχίστην αὐτοῦ γίγνεσθαι τὴν καταστολὴν ἀπὸ τοῦλόγου·

τέταρτον ἀφίστασθαι τῶν αἰσθήσεων καὶ τῶν φαντασιῶν, ὅσον μὴ ἀναγκαῖον χρῆσθαι αὐταῖς·
πέμπτον χωρίζεσθαι τῶν παντοδαπῶν δοξῶν τὸν ἀπαλλαγῆναι βουλόμενον τοῦ πλήθους τῆς γενέσεως·

ἕκτον ἐπὶ πᾶσι παράγγελμα, τὴν ποικιλίαν τῆς διανοίας ἐκφεύγειν καὶ τὰς ἁπλουστέρας μεταδιώκειν ἀποδείξεις καὶ διαιρέσεις πρὸς συνεθισμὸν τῆς ἀμερίστου νοήσεως". 


Δαμάσκιος - Σχόλια στον Φαίδωνα 120


πηγή: empedotimos.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια