ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 4

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΜΑΡΤΙΝ ΧΑΪΝΤΕΓΓΕΡ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ (ΒΙΒΛΙΟ)

Αποτέλεσμα εικόνας για εισαγωγη στη μεταφυσικη χαιντεγκερ

Ό Μάρτιν Χάϊντεγγερ είναι ένας από τους κορυφαίους φιλοσόφους τού αiώνα μας. Τήν ύψηλή αύτή θέση τήν κατέχει, επειδή έδωσε νέο προσανατολισμό στή φι­λοσοφική επίγνωση τής εποχής μας - αλλά καί τής ίστορίας εν γένει. Ή σκέψη τού Χάϊντεγγερ σημειώνει τήν πιό γνήσια κατάληξη τού δυτικού φιλοσο­φικού στοχασμού, ό όποιος άρχισε από τους προσωκρατικοίις φιλοσόφοuς, τόν Άναξίμανδρο, τόν Ήράκλειτο, τόν Παρμε­νίδη. Ή κατάληξη αύτή έχει διπλή σημασία. Πρώτον, παροuσιάζεται ως κατάρρεuση τής κλασικής όντολογίας, τής όποίας οί μέ­θοδοι καί ή προβληματική οδήγησαν μα­κριά από τό καθαυτό πρόβλημα τής φιλο­σοφίας, τό όποιο, κατά τόν Χάϊντεγγερ, εί­ναι τό ερώτημα γιά τό νόημα τού 'Όντος. 


Καί δεύτερον, προσλαμβάνει τή μορφή επι­στροφής στίς αρχέγονες πηγές τού φιλοσο­φικού στοχασμού. Αύτή ή επιστροφή, όμως, δέν νοείται ως απλή επανάληψη, αλλά πραγματοποιείται ως επανατοποθέ­τηση τής όντολογικής απορίας κατά τρόπο περισσότερο ριζικό, από όσο συνέβη στήν αρχή. Αύτό ακριβώς επιχειρεί ό Χάϊντεγκερ στό βιβλίο του "Εiσαγωγή στή μεταφuσική». Κα­θώς, γι' αύτόν, ή πρώτη φανέρωση τού 'Όντος συνέβη στήν προσωκρατική Έλ­λάδα, όλη ή προσπάθειά του σέ τούτο τό βιβλίο αποβλέπει πρός μία νέα ερμηνεία τού αρχαίοu ελληνικού πνεύματος, τού φιλοσοφικού καί τού τραγικού, προκειμένου νά αποσαφηνισθεί ή αφετηρία τής δυτικής σκέψης. Διότι πιστείιει πώς μόνον έτσι μπο­ρούμε νά εκτιμήσουμε φιλοσοφικώς τήν πα­ρούσα κατάστασή μας, καί νά τής δώσουμε περιεχόμενο, όντολογικά. 


ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΧΑϊΝΤΕΓΓΕΡ ΕΔΩ:
ΜΑΡΤΙΝ ΧΑΪΝΤΕΓΓΕΡ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ

Υ.Γ
(Τρόπος ανοίγματος του βιβλίου: δεξί κλικ πάνω στον σύνδεσμο, αντιγραφή του συνδέσμου και επικόλληση σε νέο παράθυρο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια